متد های ساخت زغال به روش صنعتی

از گذشته تاکنون با گسترش صنعت، ساخت زغال تغییرات چشم گیری کرده و یکی از این تکنولوژی ها استفاده از کوره صنعتی زغال می باشد.

ساخت زغال چوب تجارتی قدیمی و محترم می باشد. منشاء آن در دوران قبل از تاریخ گم شده است و روش های سنتی آن به طور شگفت آوری تغییر کمی از دوران باستان تاکنون داشته است. تنها عوامل جدید این است که متدولوژی ساده منطبق شده است که یکی از آنها کوره صنعتی زغال می باشد و علم، فرآیندهای اساسی را که در طی کربنیزاسیون رخ می دهد، تایید کرده و قوانین کمی و کیفی را که پروسه را اداره می کنند، اظهار داشته است.

روشهای جدیدی که در برخی از نقاط توسعه یافته جهان معرفی شده است تکنولوژی قدیمی را جایگزین کرده است یکی از این روش ها استفاده از کوره صنعتی زغال می باشد. نوآوری آنها در اصل کربنیزاسیون نیست بلکه در اصلاح استفاده از گرما، دست زدن به مواد و کار و در بعضی موارد احیای فرآورده های حاصل از دود تولید شده در طی کربن سازی است.

حال به پاسخ یک سوال بپردازیم، اینکه چگونه سیستم های نوین صنعتی تولید زغال مانند کوره صنعتی زغال به کشورهای در حال توسعه دنیا به تولید زغال کمک کرد.

استفاده از فناوری های صنعتی، ۹۰ درصد از روند رشد و برداشت چوب به توزیع و فروش زغال چوب همچنان به روش سنتی انجام می شوند. آن چیزی که روش ها ومتد های جدید همچون کوره صنعتی زغال نسبت به روش های سنتی ارایه می دهد، نوآوری در مرحله کربن سازی و جایگزینی روش های کارآمد حمل مواد می باشد.

بعضی از مزیت های روش های صنعتی عبارت اند از :

عملکرد زغال چوب از چوب بالاتر است.
کربن سازی سریع تر است.
زغال چوب را می توان از مواد خام درست کرد، که نمی توان درروش های سنتی آن را انجام داد.
مواد شیمیایی صنعتی و انرژی گرمایی را می توان از دود دریافت شده در طی کربن سازی بازیابی کرد.
با احیاء محصولات فرعی از دود آلودگی محیط زیست کمتر است.
روش های صنعتی که همراه با تکنولوژی های روز می باشند روز به روز کار تولید زغال را نسبت به قبل برای ما ساده می کنند و کوره صنعتی زغال یکی از شیوه های نوین و پولساز در این زمینه می باشد.