ویژگی های طبیعی زغال چوب

حرارت درون کوره ها طی 2 مرحله سبب تبدیل چوب ها و ضایعات کشاورزی به زغال می گردد :

  •   مرحله خشک کردن
  •   مرحله زغال شدن

بخارات و گازهای حاصل از سوختن چوب ها به صورت دود از دودکش یا دودکش های کوره خارج می گردند. زغال چوب را که به عنوان کربن ناخالص می باشد، می توان از انواع چوب ها حاصل نمود.
اصولا فرآیند زغال سازی موجب پالایش بقایای چوب ها از مواد غیرکربنی در اثر گرمادهی می شود، بطوریکه هرچه حرارت کمتری در فرآیند مزبور بکار گرفته شود، باعث برجاماندن مقادیر بیشتری از مواد بخارشدنی (ناخالصی) در پیکره زغال حاصله می گردد، که این موضوع در هنگام سوزاندن زغال ها به تولید دودهای بیشتری می انجامد.

بطور کلی عملکرد تولید زغال چوب بستگی به عوامل زیر دارد :

  1.  مقدار کربن چوب ها
  2.  شرایط زغال سازی

تقریبا 50 درصد وزن خشک چوب ها را ترکیبات کربن تشکیل می دهند. کمترین میزان کربن در پوست درختان نرم چوب و بیشترین مقدار کربن در مغز چوب درختان سخت چوب وجود دارند.

زغال چوب پس از سوختن به تولید 3 – 2 درصد خاکستر می انجامد و این موضوع آن را برای صنایع ذوب فلزات و همچنین بعنوان سوخت های خانگی مناسب می سازد. فقط مقادیر بسیار اندکی از عناصر گوگرد سولفور و فسفر در زغال چوب یافت می شوند که این موضوع می تواند بر ارزش ذغال چوب جهت مصرف در صنایع ذوب فلزات بیفزاید.

زغال هایی که تحت شرایط کربونیزاسیون کنترل شده حاصل می گردند، در صورت مالش در دست دارای ویژگی های زیر هستند :

  •   سختدر قیاس با حالت نرم
  •    تُرد و شکننده در قیاس با حالت خُرد شدن و پاشیدن

زغال چوب های تولیدی از نظر وزنی می توانند در دو طیفی زیر قرار گیرند :

  •  نسبتا سنگین
  •  کاملاً سبک