آخرین بخش خط تولید در بسیاری از صنایع شیمیایی و معدنی فرایند خشک کردن می باشد.در مواردی که خشک کردن حجم زیادی از یک ماده به طور پیوسته مد نظر می باشد ، استفاده از خشک های دوار غالبا بهترین گزینه ممکن می باشد. در فرآیند تولید زغال فشرده  ، با استفاده از خشک کن های دوار رطوبت خاک اره گرفته می شود و آماده پرس می شود.

در اینجا سعی کردیم به طور مختصر طرز عملکرد خشک کن های دوار را بیان کنیم.

طرز عملکرد خشک کن های دوار

1-مواد جامد مرطوب وارد محفظه استوانه ای افقی شده و به علت وجود شیب و در اثر وزن خود به سمت پایین حرکت می کنند.

2- گرم کردن ذرات جامد مرطوب یا می تواند به صورت مستقیم ( قرار گرفتن جامدات در مسیر عبور هوای داغ ) و یا غیر مستقیم (عبور گاز داغ از یک ژاکت احاطه کننده بیرونی و یا چگالش بخار آب در مجموعه ای از لوله های طولی که بر روی سطح داخلی محفظه استوانه ای نصب شده اند ) انجام  شود.

3-تماس غیر مستقیم در مواردی به کار می رود که لازم است مواد کرطوب به صورت تمیز باقی مانده  و تماس مستقیم با گاز داغ نداشته باشند  مانند فرآورش شکر ، رنگدانه های سفید و …

4- هوای گرم کننده در بدو ورود و با هدف انجام یک پیش گرمایش اولیه ، در تماس با یک سری لوله پره دار ، که درون آنها بخار آب گرم در جریان می باشند، قرار می گیرد.

5- چرخش استوانه همراه با وجود تیغه های هدایت کننده G سبب می شود که جامدات مرطوب موجود در مجاورت جداره داخلی به درون هوای گرم عبوری فرو ریخته شوند که نتیجه این امر ، تماس مناسب بین جامدات و هوای داغ می باشد که افزایش شدت خشک کردن را به همراه دارد.

جهت مطالعه مطالب بیشتر در مورد خشک کن های دوار و تقسیم بندی آن  ، سایر مطالب وبسایت  را بازدید نمایید.