عملیات خشک کردن:

عبارت خشک کردن معمولا به خارج کردن رطوبت از یک جسم اطلاق می گردد. به طور مثال ، یک جامد مرطوب مثل چوب را می توان با تبخیر رطوبت به وسیله جریان گاز یا حتی بدون وجود گاز خشک کرد.

ولی همین جداسازی به روش مکانیکی مثل فشردن یا سانتریفوژ  را  نمی توان خشک کردن به حساب آورد.

 یک محلول را می توان با پخش آن به صورت ذرات ریز در گاز داغ ، خشک و مایع آن را تبخیر کرد. ولی تبخیر یک محلول با جوشاندن آن در محیطی که فاقد گاز حامل رطوبت است ، جزء عملیات خشک کردن محسوب نمی شود.

رطوبت موجود در یک محلول مایع یا جامد مرطوب فشار بخاری  اعمال می کند که به طبیعت رطوبت ، جسم جامد و درجه حرارت بستگی دارد. بنابراین اگر یک جامد مرطوب در معرض یک جریان تازه گاز ، که حاوی بخار با فشار جزیی P است قرار بگیرد.

جسم تاجایی رطوبت خود را  با تبخیر از دست می دهد و یا رطوبت می گیرد که فشار بخار رطوبت جسم به p برسد. بعد از آن گاز و جامد در حال تعادل خواهند بود و به مقدار رطوبت جسم در آن حالت رطوبت تعادلی می گویند.

خشک کردن مداوم و ناپیوسته

عملیات خشک کردن می تواند بر حسب عملکرد فرایند به صورت مداوم یا ناپیوسته باشد. این عبارت از جهت ماده ای است که باید خشک گردد. بنابراین عملیاتی که در آن خشک کردن ناپیوسته اطلاق می گردد در حقیقت یک فرایند نیمه پیوسته است است که در آن مقدار ماده ای که باید خشک گردد در مسیر جریان مداومی از هوا قرار می گیرد تا رطوبت تبخیر گردد.

در عملیات مداوم ، ماده خشک شونده هم مانند جریان گاز به طور مداوم از دستگاه عبور می کند. اکثر عملیات ها بر اساس تماس مداوم گاز و جسم خشک شونده اند و معمولا روشهای مرحله ای به کار نمی روند.

عملیات خشک کردن نیز می تواند بر حسب روش اعمال حرارت مورد نیاز برای تبخیر رطوبت به صورت مستقیم یا غیر مستقیم باشد.