زغال چیست

زغال چیست:از سوختن اندام گیاه یا حیوان، زغال به دست می آید.

زغال ماده ای اسفنج مانند و سیاه است و تقریباً می توان آن را کربن خالص دانست.

ویژگی زغال خوب:

1.خاموش نشود و بدون باد زدن روشن بماند.
2.با دوام باشد.
3.دود نکند.
4.گاز و بو نداشته باشد.
5.جرقه نداشته باشد.
6.پرحرارت باشد.
7.خاکستر فراوان تولید نکند.

چند روش برای تهیه زغال چوب:

 روش اول :

مقداری چوب و هیزم را روی هم انباشته، در هوای آزاد آتش می زنند.

این شیوه قرن هاست که در جنگل های شمال اروپا از آن پیروی می شود.

ولی اشکالش این است که گازهای متصـاعد از چوب در هوا پراکنده می شود و به هدر می رود.

 روش دوم :

چوب ها را جمع آوری کرده با نقاله هایی به کوره های مخصوصی می برند.

همین که آتش بر افروخته شد، دریچه تنور را می بندد

و آن گاه چوب ها در فضایی بسته، به تدریج مبدل به زغال می شوند.

***برای استفاده از گازهای متصاعد نیز جایی آماده کرده اند که از راه منفذی که به کوره متصل است، به آن جا رهسپار می گردند. در آن جا این گازها به صورت مواد مفیدی مانند الکل، چوب، اسید استیک و استون در می آیند.

کاربرد زغال

1.پخت‌وپز

از زغال به عنوان سوخت در منقل یا اجاق استفاده می‌شود. از منقل برای پخت غذا به روش کباب کردن استفاده می‌شود. گاهی از منقل زغال افروخته برای دم کردن و گرم نگهداشتن چای استفاده می‌شود.

مصرف توتون و تنباکو

2.یکی از کاربردهای اصلی زغال چوب در تهیه قلیان است. افروختن یا سرخ کردن زغال برای قلیان در زغال گردان انجام می‌شود. گاهی از منقل فقط برای تولید زغال افروخته استفاده می‌شود. این گونه منقل در کنار وافور یا قلیان به عنوان ابزار تدخین به کار می‌رود.