خصوصیات شیمیایی زغال چوب:

خصوصیات شیمیایی زغال چوب با ویژگی های چوب مصرفی مرتبط است زیرا چوب ها از نظر علمی مرکب از دو پیش ماده ذیل می باشند :

  • سلولز
  • لیگنین

بنیان اصلی دو پیش ماده سلولز و لیگنین را دی اکسید کربن اتمسفر تشکیل می دهد زیرا عنصر کربن در اثر واکنش های فتوسنتزی با نیدروژن حاصل از آب در گیاهان ترکیب می شود و به شکل گلوکز در می آیند، که نهایتا تبدیل به سلولز می گردند.
در طی این واکنش ها اتم اکسیژن بعنوان یک ماده زائد آزاد می شود، تا اساس تنفس هوازی را تشکیل دهد.
عنصر کربن در سرتاسر جنگل ها و درختستان های جهان به فرم چوب تثبیت می شود، تا نهایتا در اثر پوسیدگی  یا سوزاندن درختان مجدداً آزاد شود و به جو زمین باز گردد. در صورتی که چوب را در دماهای بالا ولیکن شرایط کنترل شده ای با اکسیژن کم قرار دهند آنگاه تبدیل به زغال می گردد.

هر قطعه از چوب های سوخته بیانگر وقوع یک سری از مراحل تجزیه شدن است و بستگی به درجه ای از سوختگی دارد، که تحمل نموده است. این درجات به قرار زیر می باشند :

  1. بخش هایی از چوب که در معرض حرارت و لاجرم سوختگی قرار نگرفته اند و هنوز حاوی درصد بالائی از آب هستند.
  2.  قسمت هایی که در معرض گرما واقع شده و به چوب خشک تبدیل گردیده اند لذا مقدار آب کمتری 30 درصد در ترکیب دارند امّا با فرآیند زغال سازی درگیر نبوده اند.
  3.  بخش هایی که تحت تأثیر فرآیندهای کربونیزاسیون واقع گردیده اند. اینگونه بخش های سیاهرنگ در واقع همان زغال چوب یعنی کربن خالص هستند.

بنابراین زغال چوب زمانی آشکار می شود، که تمامی آب و گازهای تبخیر شونده از بدنه چوب ها خارج گردند. بسیاری از اینگونه گازها می توانند در اثر افروختگی چوب با اکسیژن ترکیب شوند و در اثر واکنش های حرارت زا بسوزند. این فرآیند اصطلاحا اشتعال یا احتراق  نامیده می شود و در طی آن چندین عنصر آزاد می شوند که عبارتند از :

  1. روشنائی
  2.   گرما
  3.   بخار آب
  4.   دی اکسید کربن