کیفیت زغال چوب :

مهمترین شاخصه های کیفی انواع زغال چوب به شرح زیر می باشند :

  •  رطوبت  در حدود 4 – 2 درصد
  •  مواد تبخیر شونده در حدود 23 – 18 درصد
  •  خاکستر  در حدود 4 – 1 درصد
  •  کربن تثبیتی در حدود 81 – 74 درصد

زغال هایی که نسبتا دارای مواد تبخیر شوندۀ کمتر و مقادیر تثبیتی بیشتری هستند، معمولاً برای مصارف صنعتی مطلوب ترند. تولید اینگونه زغال ها به دماهای بیشتر از معمول( 950-850 درجه فارنهایت)نیازمندند.

هر گاه میزان مواد تبخیر شونده زغال های چوب بیش از 24 درصد باشد، در زمان سوختن به تولید دودهای بیشتری منجر می شوند، که مقبولیت آن را برای مصارف تفریحی- تفننی  کاهش می دهد.

ویژگی های شیمیائی زغال های چوب منحصراً از طریق دستگاه های آنالیز مشخص می شوند. برای تعیین مقادیر دقیق مواد تبخیر شوندۀ زغال باید به انجام آزمایشات دقیق همّت گماشت ولیکن از طریق سوزاندن نمونه هایی از زغال چوب و مشاهده میزان دود حاصله نیز تا حدودی می توان به موضوع پی برد.

انجام آزمایش سختی می تواند کیفیت زغال چوب تولیدی را نشان دهد. برای اینکار قطعه ای از آن را بر روی سطح سفتی می اندازد، تا حلقه ای متالیک ایجاد کند.
زغال سازی سریع  با درجه حرارت های زیاد معمولاً به شکل گیری زغال های ترُد و شکننده ای منتهی می شود، که به سادگی به قطعات کوچک و ظریف شکسته می گردند.

گونه های مختلف چوب مصرفی در کوره ها دارای تأثیرات قابل توجهی بر کیفیت شیمیایی زغال ها نیستند ولیکن خصوصیات فیزیکی زغال ها از ساختار و تراکم چوب ها متأثر می گردند.بعنوان مثال :

چوب هایی که تراکم کمتری دارند، باعث تولید توده های زغال بزرگتری می گردند
درحالیکه چوب های متراکم به تولید زغال هایی می انجامند، که به سادگی خُرد می شوند.
به هر حال باید توجه داشت که زغال های کلوخه ای طی فرآیندهای مطلوب از چوب هایی با تراکم متوسط تا زیاد حاصل می گردند. آنها در اثر حمل و نقل به میزان کمتری می شکنند و خاکه های زغال کمتری تولید می کنند.