کمیّت زغال های چوب

 

کمیّت چوب ها را همیشه از طریق وزن کردن به دست نمی آورند، بلکه ابتدا حجم آنها را بر اساس کورد محاسبه می کنند سپس عدد حاصله را در وزن هر کورد ضرب می نمایند. دقت این روش به وضعیت گوناگونی چوب ها بستگی دارد.

میزان استاندارد کورد که در ایالات متحده آمریکا و کانادا پذیرفته شده است، حدوداً 8 × 4 × 4 فوت است. هر “کورد” مشتمل بر 128 فوت مربع (معادل 3 / 6 مترمکعب) از چوب ، پوست و زواید می باشد.

وزن هر کورد چوب به عوامل زیر بستگی دارد :

  •  قطر ساقه ها
  • شکل ساقه ها
  •  تراکم استقرار چوب ها
  •  گونه ها
  •  اندازه قطعات

عملکرد زغال چوب از طریق وزن تخمینی تعداد بوشل هایی( bushels ) که از هر  کورد چوب به دست می آیند، حاصل می آید. بطور کلی هر  بوشل زغال چوب حاصل از هر کورد  چوب های سخت و نرم به ترتیب : 20 و 18 پوند می باشند. هر  بوشل معادل 35 – 32 لیتر محسوب می شود.