عوامل موثر بر تولید و عملکرد زغال چوب

 

ارزش واقعی زغال های چوب بر اساس معیارهای کمّی و کیفی آنها سنجیده می شود.

کمیّت زغال های چوب را به صورت وزنی تعیین می کنند ولیکن بهای زغال ها توسط عوامل دیگری نیز بیان می شوند نظیر:

 خصوصیات فیزیکی شامل :

  •    سختی
  •   تُردی
  •   تراکم

 خصوصیات شیمیایی شامل :

  •   مقدار کربن تثبیتی
  •   خاکستر
  •   مواد تبخیر شونده

اندازه گیری عملکرد زغال های چوب :

مناسب ترین روش برای اندازه گیری عملکرد کوره های زغال آن است، که وزن زغال های چوب حاصله را بر وزن خشک چوب های مصرفی تقسیم نمایند و سپس آن را در عدد 100 ضرب کنند، تا درصد چوب قابل تبدیل به زغال حاصل آید. و به عوامل زیر بستگی دارد.

  • تراکم گونه های چوب
  •  اندازه قطعات چوب
  •  فرم چیدمان چوب ها
  •  رطوبت چوب ها