عوامل مهم در طبقه بندی زغال سنگ:

 1.  درجه زغال شدگی
 2.  رطوبت
 3.  مواد فرار
 4.  خاکستر زغال سنگ
 5.  میزان کک شوندگی (Coking) Coking) یا پلاستیومتری
 6.  قابلیت بازتاب نور
 7.  ارزش حرارتی یا ارزش گرمایی
 8.  مارک زغال سنگ
 9.  عناصر مزاحم

درجه زغال شدگی (Coalification) Coalification)Coalification)

 • درجه زغال شدگی ارتباط مستقیم با شدت دگرگونی دارد که در اثر افزایش فشار و حرارت است.
 •  افزایش درجه زغال شدگی ارتباط مستقیم با عمق تدفین زغال سنگ، زمان زغالی شدن، درجه حرارت محیط، میزان درصد کربن و ارتباط معکوس با مقدار رطوبت و مواد فرار زغال سنگ دارد.
 •  هرچه درجه زغال شدگی بیشتر شود مقدار کربن افزایش می یابد و از مقدار اکسیژن و هیدروژن کم می شود.

 

رطوبت (Moisture) Moisture) Moisture)

– رطوبت در زغال سنگ عبارت است از سیالات موجود در زغال سنگ که در بین حفرات اندام گیاهی فسیل
شده وجود دارد.

رطوبت در زغال سنگ

 • رطوبت ذاتی:آب هایی که بخشی از ترکیب ماسرال ها و کانی های زغال سنگ را تشکیل می دهند.
 • رطوبت بیرونی: آب هایی که در داخل حفرات و درز و ترک ها وجود دارند.

– میزان رطوبت زغال سنگ به نوع زغال سنگ نیز بستگی دارد. به این معنی که هرچه درجه زغال شدگی بیشتر باشد، مقدار رطوبت کمتر است.

 

مواد فرار (volatile volatile volatile volatile matter) matter) matter) matter)

 •  شامل ترکیبات گازی نظیر N2O, CH 4,CL , CL , NH 3, So 2, Co, Co,Co 2 و بخارات آب هستند.
 •  مقدار مواد فرار معمولا با مقدار ناخالصی های موجود در زغال سنگ و نوع ماسرال های تشکیل دهنده آن ارتباط دارد.
 •  مثلا ماسرال اکسینیت بیشترین و ماسرال اینرتینیت کمترین مقدار مواد فرار را دارا است. ماسرال ویترینیت از نظر مواد فرار در حد متوسط است.

خاکستر زغال سنگ (Ash) :

زغال سنگ ها حاوی مواد غیر آلی و مواد زائدی مثل رس ها، سولفیدها، سولفات ها، کربنات ها هستند که پس از سوزاندن زغال سنگ به صورت خاکستر برجا می مانند و به خاکستر زغال سنگ معروف هستند.