انبارداری زغال های چوب :

کاهش تقاضای بازار و یا وجود انبارهایی از زغال چوب مازاد می توانند، باعث توقف موقتی فعالیت کوره ها گردند.

دقت و مراقبت های لازم همواره باید در مورد انبارهای نگهداری ذغال های چوب به عمل آیند.
بخاطر اینکه زغال های خنک شده از پایداری و ایمنی لازم برخوردارند ولیکن در زمان جابجائی می توانند مخاطره آمیز باشند.
زغال ها همچنین زمانیکه در مجاورت مواد مشتعل قرار گیرند، می توانند خطر آفرین باشند.

توصیه شده است که زغال های چوب را قبل از انبار کردن به خوبی الک نمایند سپس ذغال های کلوخه ای و خُرده های آنها را به صورت مجزا و برای دوره های نسبتا طولانی انبار کنند .

گاها اشتعال خودبخودی در اثر افزایش دمای حاصل از فعالیت های شیمیایی در انبارهای زغال چوب رُخ می دهد. این موضوع بویژه در زمان هایی به وقوع می پیوندد، که زغال های داغ را به انبارها منتقل می سازند.

آتشسوزی ها همچنین می توانند در انبارهایی وقوع یابند، که ذغال ها را با پاشیدن آب سریعا خنک نموده اند.
توصیه شده است، که زغال های تولیدی را قبل از انبار کردن به مدت 24 ساعت در معرض جریان هوا قرار دهند، تا به خوبی خنک گردند.
مکان های خنک کردن زغال های چوب باید سرپوشیده باشند، تا از بارندگی ها مصون بمانند.
باید توجّه داشت که امکان اشتعال بسته های خُرده زغال ها نسبت به پاکت های زغال کلوخه ای بیشتراست.